-5%جدید

کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل

بدون دیدگاه

مشخصات محصول

 • مناسب برای انواع پلکس تراپی
 • حفاظت از مو در برابر رنگ ، دکلره و فر کردن
 • افزایش دهنده حالت ارتجاعی مو
 • براق کننده مو
 • باز کننده وز و گره های مو

فروش به صورت بطری های 50 میلی، پر شده از مواد اصلی

 

امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.

نحوه ارسال کالا

موجود در انبار

ویژگی ها

برند

کشور تولید کننده

برزیل

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.

به دلیل نوسانات ارزی قبل از پرداخت نهایی تماس بگیرید.

توضیحات

کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل

کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل حاوی ماده ای است که از آسیب های حین رنگ کردن و دکلره کردن مو جلوگیری می کند حتی با کمک پلکس تراپی می توان آسیب هایی را که در اثر استفاده نادرست از مواد شیمیایی نامناسب به مو وارد شده را ترمیم کرد .

اگر شما نیز از دسته افرادی هستید که از درخواست های مشتریان خود مبنی بر رنگ کردن مو ، دکلره کردن و یا صاف کردن موهای آسیب دیده آن ها می ترسید ، دیگر نیازی به نگرانی وجود ندارد . زیرا کیت مراقبتی و زیبایی مو کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل به شما در انجام راحت تر این کار کمک زیادی خواهد کرد .

کیت مراقبتی مو ریوپلکس چیست ؟

ریوپلکس ماده ای است که از آسیب های حین رنگ کردن و دکلره کردن مو جلوگیری می کند حتی با کمک پلکس تراپی می توان آسیب هایی را که در اثر استفاده نادرست از مواد شیمیایی نامناسب به مو وارد شده را ترمیم کرد .

بعضی ویژگی های کیت مراقبتی مو

 • دقت کنید که این کیت مراقبتی تنها برای مصارف حرفه ای بوده و مناسب استفاده در منزل نمی باشد .
 • این کیت مراقبتی از موهای شما در برابر رنگ کردن ، دکلره کردن ، صاف کردن و فر کردن محافظت می کند.
 • کیت مراقبتی ریوپلکس سبب افزایش حالت ارتجاعی مو می شود .
 • به علاوه باعث براق و درخشان تر شدن موهای شما می شود .
 • این محصول همچنین گره موها را باز کرده و حالت وز را از مو می گیرد .

محصول شماره ۱ :

 • این محصول با بهره‌گیری از نسل جدید نانو تکنولوژی به درون مو نفوذ می کند.
 • در نتیجه مواد مغذی را مستقیما به داخل هسته مو و قسمت سخت آن انتقال می دهد.
 • این محصول همچنین باعث افزایش حالت ارتجاعی و استحکام مو خواهد شد و مو را برای رنگ ، دکلره و صاف کردن آماده خواهد کرد .

محصول شماره ۲ :

 • بعد از استفاده از شماره ۱ ، از این محصول استفاده کنید .
 • این محصول باعث می شود تا موی شما مرطوب و تغذیه شود و یک بدنه کاملا شفاف و درخشان داشته باشد .
 • کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل با روغن آرگان و اسیدهای چرب امگا ۶ و ۹ غنی شده است.
 • این مواد سبب مراقبت بلندمدت و کامل موی شما می شود .

 

ویژگی‌های کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور

 • برند ریو RIO
 • برند برزیلی
 • ساخت کشور برزیل
 • کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور
 • مناسب برای مصارف حرفه ای
 • مناسب برای انواع پلکس تراپی
 • حفاظت از مو در برابر رنگ ، دکلره و فر کردن
 • افزایش دهنده حالت ارتجاعی مو
 • براق کننده مو
 • باز کننده وز و گره های مو
 • 3×50 میل

 

طرز استفاده از کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور

1- ﭘﯿﺶ از اﻓﺰودن ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺑﺎ  (شماره 1) – BOND PERFECTOR ، رﻧﮓ ﻣﻮ،ﭘﻮدر دﮐﻠﺮه، و ﻣﻮادﺻﺎف ﮐﺮدن را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

2- 10 درﺻد از (شماره 1) BOND PERFECTOE را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

3- ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از 30 ﺗﺎ 40 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ( ﺷﻤﺎره 2) ﯾﻌﻨﯽ  BOND REBUILDS ، ﺑﺮای ﯾﮏ تا پنج دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺮ روی ﻣﻮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

شماره 2: BOND REBUILDS

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت درﺟﻪ ﯾﮏ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮی ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره 1، ﺷﻤﺎره 2 را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و درﺧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ روﻏﻦ آرﮔﺎن و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری اﻣﮕﺎ 9 و 6 ﻏﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺘﻮ اﺳﺘﺮﯾﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺮاﺗﯿﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای و اﺳﮑﻮﻻﻟﯿﻦ، ﺳﺒﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ان ﻫﺮ ده روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

30 ﺗﺎ 40 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﻤﺎره 2، ﯾﻌﻨﯽ BOND REBUILDS را از رﯾﺸﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﻣﻮی ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده را 1 تا 5 دﻗﯿﻘﻪ روی ﻣﻮی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻨﻬﺎ 10 روز ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه: 

آب، روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪی آرﮔﺎن، ﺑﯿﺲ-آﻣﯿﻨﻮﭘﺮوﭘﯿﻞ دﯾﮕﻠﯿﮑﻮل دﯾﻤﺎﻟﯿﺖ، اﻟﮑﻞ ﺳﯿﺘﺮﯾﻞ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺮاﺗﯿﻦ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A، ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل،  ﺑﻨﺘﺮﯾﻤﻮﻧﯿﻮم ﻣﺘﻮﺳﻮﻟﻔﺎت، ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ، EDTA، ﺳﺘﺮﯾﻤﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﻋﻄﺮ.

ﻫﺸﺪار:
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدداری ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل

ریو برندی برزیلی است که چندین سال در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت می‌کند. محصولات آن شامل شامپو، نرم کننده مو، ماسک مو، روغن آرگان، کراتین و …می‌باشد.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت ریو پلکس ریو فرمولا مکس پاور 50 میل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
This is a test site
ساخت با دیجیتس